Algemene voorwaarden van Het Nieuwe Impresariaat

Ten aanzien van de dienstverlening van Het Nieuwe Impresariaat gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Het Nieuwe Impresariaat aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 • Artikel 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

  1.1Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
  1.2Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
  1.3Betaalde Diensten: de onderdelen van Het Nieuwe Impresariaat die voor Leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Het Nieuwe Impresariaat vastgestelde bedrag.
  1.4Content: alle door Het Nieuwe Impresariaat geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video's, documenten, data, geluid, applicaties, software.
  1.5Dienst: de dienstverlening die door Het Nieuwe Impresariaat wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Leden in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
  1.6Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Leden.
  1.7Gebruikerscontent: alle door een Lid of Opdrachtgever op Het Nieuwe Impresariaat geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke en/of bedrijfsgegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video's en documenten.
  1.8Lid: de natuurlijke of rechtspersoon die een lidmaatschap op Het Nieuwe Impresariaat heeft.
  1.9Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het Lid en Het Nieuwe Impresariaat op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot en het recht heeft om gebruik te maken van de Diensten.
  1.10Prikbord: een onderdeel van de Website waar opdrachten worden aangeboden aan Leden door Opdrachtgevers.
  1.11Prikbordbericht: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden aan de Leden door een Opdrachtgever.
  1.12Profiel: de persoonlijke en/of bedrijfsgegevens van een Lid die een Lid op zijn Account plaatst.
  1.13Aanvraag: De aanvraag verstuurd door een Gebruiker aan een Solist strekkende tot het uitbrengen van een Boekingsaanvraag voor de uitvoering van een Optreden.
  1.14Aanvrager: De Gebruiker die een Lid een Aanvraag heeft verstuurd.
  1.15Contract: Een naar aanleiding van een Aanvraag door Het Nieuwe Impresariaat opgesteld aanbod, met daarin de Prijs van het Optreden, Benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot aanvangtijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd.
  1.16Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Lid met gebruikmaking van de Website.
  1.17Opdrachtnemer: Het Lid die een Opdracht tot het verzorgen van een Optreden van Opdrachtgever aanneemt.
  1.18Boeking: De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst van Opdracht, waarin vermeld staan de Prijs van het Optreden, Benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot aanvangstijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd.
  1.19Opdracht: De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende opdracht tot het verzorgen van een Optreden.
  1.20Website: de website Het Nieuwe Impresariaat.
  1.21Het Nieuwe Impresariaat: Het Nieuwe Impresariaat v.o.f. met statutaire zetel in Amsterdam en kantoor houdende te Amsterdam aan de Kleine Wittenburgerstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 67914632 – via de url https://www.hetnieuweimpresariaat.nl.

 • Artikel 2. Algemeen

  2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Het Nieuwe Impresariaat en de Gebruiker.
  2.2Het Nieuwe Impresariaat is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Het Nieuwe Impresariaat en zijn alsdan direct van toepassing, ook op het lopende Lidmaatschap. Leden worden door middel van een email bericht van deze wijzigingen op de hoogte gebracht.
  2.3Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Het Nieuwe Impresariaat en de Gebruiker zijn overeengekomen.
  2.4Het Nieuwe Impresariaat wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
  2.5In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Het Nieuwe Impresariaat.
  2.6Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Het Nieuwe Impresariaat, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
  2.7Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Het Nieuwe Impresariaat zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  2.8Op het Lidmaatschap en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en Het Nieuwe Impresariaat dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van Het Nieuwe Impresariaat, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.
  2.9In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Het Nieuwe Impresariaat, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruikersvoorwaarden.
  Het Lid is vrij om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zijn/haar belangen worden geschaad.

 • Artikel 3. Toegang, registratie en Lidmaatschap

  3.1Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Het Nieuwe Impresariaat dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens teneinde je als Lid te registreren. Deze registratie geschiedt door middel van het invullen en via de Website insturen van een online aanvraag lidmaatschap formulier. Het Nieuwe Impresariaat toetst de aanvraag volgens de selectiecriteria. Als het Lid hieraan voldoet kan de registratie definitief worden gemaakt.
  3.2Het Lidmaatschap gaat in zodra Het Nieuwe Impresariaat dit aan de aanvrager heeft bevestigd [door toezending per e-mail van een activatielink waarmee het Account kan worden geactiveerd].
  3.3Het Nieuwe Impresariaat is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Gebruikerscontent te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
  3.4Tijdens het registratieproces maakt de Gebruiker een wachtwoord aan. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Het Nieuwe Impresariaat voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
  3.5Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Het Nieuwe Impresariaat daarvan direct op de hoogte te stellen. Het Nieuwe Impresariaat is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Het Nieuwe Impresariaat en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
  3.6Het Nieuwe Impresariaat is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.
  3.7Het Nieuwe Impresariaat behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Het Nieuwe Impresariaat geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Het Nieuwe Impresariaat.

 • Artikel 4. Het gebruik van Het Nieuwe Impresariaat

  4.1Het Nieuwe Impresariaat biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Leden met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Het Nieuwe Impresariaat heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins.
  4.2Het Lidmaatschap van Het Nieuwe Impresariaat heeft tot doel het vinden van geschikte opdrachtgevers en het verkrijgen van boekingen. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Het Nieuwe Impresariaat, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
  4.3Door het aanbieden van Gebruikerscontent op de Website geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
  4.4De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
  4.5Het Nieuwe Impresariaat is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Het Nieuwe Impresariaat in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Het Nieuwe Impresariaat te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.
  4.6Opdrachtgevers en Leden zullen zich bij het gebruik van Het Nieuwe Impresariaat en alle communicatie die zij versturen via de door Het Nieuwe Impresariaat of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
  a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
  b. het plegen van (virtuele) diefstal;
  c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
  d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
  e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
  f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
  g. het plegen van computervredebreuk ('hacken');
  h. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
  i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
  j. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;
  k. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Het Nieuwe Impresariaat door andere Leden.
  4.7Het Nieuwe Impresariaat heeft de Content van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle Gebruikerscontent op de Website is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Het Nieuwe Impresariaat draagt voor de Gebruikerscontent geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Het Nieuwe Impresariaat verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Leden, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
  4.8Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
  4.9Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.6 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 500 (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Het Nieuwe Impresariaat om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
  4.10Het Nieuwe Impresariaat is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

 • Artikel 5. Prikbord

  5.1De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de het Prikbord worden geplaatst:
  - materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
  - materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  - materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Het Nieuwe Impresariaat of derden worden geschonden;
  - materiaal dat naar de mening van Het Nieuwe Impresariaat in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  - materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
  - materiaal dat ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
  - materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
  - het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
  5.2Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en het Lid komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan het Lid heeft bevestigd. Het Nieuwe Impresariaat is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en het Lid geen partij. Het Nieuwe Impresariaat kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Leden om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Het Nieuwe Impresariaat jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

 • Artikel 6. Onderhoud

  6.1Het Nieuwe Impresariaat is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Het Nieuwe Impresariaat ontstaat.

 • Artikel 7. Prijzen en betalingsvoorwaarden

  7.1Alle facturen dienen vooraf te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Pas na betaling heeft het Lid volledige toegang tot zijn/haar profiel.
  7.2Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats.
  7.3Alle door Het Nieuwe Impresariaat vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
  7.4Het Nieuwe Impresariaat is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
  7.5Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
  Indien het Lid niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 30 (dertig) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met Het Nieuwe Impresariaat schriftelijk op te zeggen.

 • Artikel 8. Totstandkoming Boeking

  8.1Via ieder Profiel op de Website kan een Aanvrager het Lid via het Berichtensysteem een bericht sturen, de beschikbaarheid van het Lid op een bepaalde datum checken en/of een Aanvraag voor het ontvangen van een Offerte voor een Optreden indienen. De Aanvraag is altijd vrijblijvend. Het staat de Aanvrager dan ook vrij voor dezelfde gelegenheid eveneens bij andere Leden een Aanvraag in te dienen, om de kans dat er uiteindelijk met een Lid een Boeking tot stand komt te vergroten. Na het indienen van een Aanvraag ontvangt de Aanvrager van Het Nieuwe Impresariaat per e-mail een bevestiging van ontvangst van de Aanvraag.
  8.2Na het ontvangen van een Aanvraag dient het Lid binnen zesendertig (36) uur te reageren op de Aanvraag. In alle gevallen ontvangen beide partijen hiervan per e-mail bericht. Wanneer het aangevraagde Optreden binnen een week na de Aanvraag zou moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij een Aanvraag voor een Optreden op een uitvaart, dient het Lid binnen de grenzen van wat redelijkerwijs van hem/haar te verlangen valt zo snel mogelijk en ten laatste binnen vierentwintig (24) uur op de Aanvraag te reageren. Indien de Aanvrager in de Aanvraag niet alle uitgevraagde informatie verstrekt heeft welke nodig is voor het uitbrengen van een volledige Offerte, rust op Het Nieuwe Impresariaat de zorgplicht de Aanvrager zo snel mogelijk na ontvangst van de Aanvraag te contacteren teneinde de ontbrekende informatie te vergaren.
  8.3Indien Aanvrager na het indienen van de Aanvraag niet reageert op berichten die Het Nieuwe Impresariaat via het Berichtensysteem naar Aanvrager verstuurt, wordt Het Nieuwe Impresariaat geacht aan de onder 8.2 genoemde zorgplicht te hebben voldaan. Het staat de Aanvrager te allen tijde vrij de Aanvraag in te trekken.
  8.4indien het Lid een Aanvraag weigert en de Aanvrager voor dezelfde gelegenheid geen andere Aanvragen meer heeft uitstaan, neemt Het Nieuwe Impresariaat contact op met de betreffende Aanvrager, teneinde alternatieve Leden te suggereren.
  8.5Met het via de Website uitbrengen van een Boekingsaanvraag door de Aanvrager doet de Aanvrager een aanbod. De Boeking komt pas tot stand na aanvaarding van het Contract door het Lid en de Aanvrager, zie artikel 8.8. De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, en de Standaardovereenkomst van Het Nieuwe Impresariaat maken integraal onderdeel uit van iedere Boekingsaanvraag.
  8.6Zodra De Aanvrager een boekingsaanvraag doet, heeft de Aanvrager in kwestie automatisch een optie voor het Optreden door deze Solist op de aangevraagde datum. Deze optie houdt in dat de Aanvrager, zonder enige nadere verplichting, gedurende veertien (14) dagen een eerste recht heeft om het Lid te boeken voor de geopteerde datum. Indien een tweede Aanvrager via de Website een Aanvraag indient voor dezelfde Lid op de optiedatum van Aanvrager, krijgt de eerste Aanvrager achtenveertig (48) uur de tijd om zijn recht tot eerste boeken uit te oefenen. Beide Aanvragers worden hiervan via het Berichtensysteem op de hoogte gesteld. Indien de eerste Aanvrager niet binnen achtenveertig (48) uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen alle rechten hiertoe.
  8.7Onverminderd hetgeen in 8.6 bepaald is, heeft de Aanvrager veertien (14) dagen na ontvangst van het Contract de tijd om deze via het Berichtensysteem te accepteren, te wijzigen of het Contract af te wijzen. Hiervan ontvangen beide partijen per e-mail bericht. Na afloop van deze termijn komen het Contract en hiermee de optie zoals onder 8.6 uiteengezet automatisch te vervallen. Het staat het Lid te allen tijde vrij een verzoek om wijziging van het Contract te weigeren. Indien het Lid het Contract op verzoek van de Aanvrager wijzigt, treedt voornoemde reactietermijn opnieuw in werking.
  8.8Een Boeking komt tot stand nadat de Aanvrager de door het Lid uitgebrachte Contract via de Website heeft geaccepteerd door middel van een digitale handtekening. De Gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid, en de Standaardovereenkomst van Het Nieuwe Impresariaat maken integraal onderdeel uit van iedere Boeking. Via het Berichtensysteem en per e-mail zal Het Nieuwe Impresariaat de Boeking zo spoedig mogelijk na totstandkoming hiervan aan beide partijen doen toekomen.
  8.9Partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt. Volgens de Europese regelgeving is een Overeenkomst (boeking cq koop) gesloten via de elektronische weg (lees via internet en/of e-mail) een rechtsgeldige Overeenkomst (boeking cq koop) waarop de overeengekomen betaling dient te volgen.
  Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen Boekingen tussen Partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen Partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend-/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via de Website ingegeven of achtergelaten informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronische databases van Het Nieuwe Impresariaat als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
  8.10Eventueel Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Boeking gestelde condities en verstrekte details. Van Meerwerk kan alleen sprake zijn indien de door Opdrachtgever verstrekte details op basis waarvan de Offerte is uitgebracht en de Boeking is gesloten wijzigen, zoals bijvoorbeeld extra repetities en extra reiskosten ten gevolge van extra repetities. Minderwerk wordt niet verrekend. Indien Meerwerk aan de orde is dient het Lid een e-mail te sturen naar info@hetnieuweimpresariaat.nl met als onderwerp "Meerwerk", onder vermelding van de datum van het Optreden, met toelichting inzake de bron van het Meerwerk. Hierna neemt Het Nieuwe Impresariaat zo spoedig mogelijk contact op.

 • Artikel 9. Bepalingen met betrekking tot de Opdracht

  9.1Bij een Boeking welke via de Website tot stand komt is nimmer sprake van een dienstbetrekking, noch tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, noch tussen Het Nieuwe Impresariaat en Opdrachtnemer. Een Lid is evenmin op andere wijze ondergeschikt aan Het Nieuwe Impresariaat, aangezien zij voor eigen rekening en risico diensten verrichten. Hierop zijn geen uitzonderingen te maken. Door een Account aan te maken en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden gaan Leden automatisch ook akkoord met het buiten toepassing laten van de fictieve dienstbetrekking en de gageregeling voor Solisten. Bij de totstandkoming van een Boeking zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer gebonden aan de "Standaardovereenkomst Opting-Out uit de Solistenregeling" (kortweg aangeduid als "Standaardovereenkomst"). De strekking van deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07-10-2015 onder nummer 9101586370-1 beoordeelde overeenkomst.
  9.2Speelverdiensten worden conform de Standaardovereenkomst uitgekeerd als brutogage of worden verloond via een verloningsbureau. Het doorgeven van Speelverdiensten aan de Belastingdienst is de eigen verantwoordelijkheid van de Leden. Het Nieuwe Impresariaat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de belastingaangifte door Leden. Het Nieuwe Impresariaat raadt Gebruikers die niet beschikken over toereikende kennis aan voor advies over fiscale aangelegenheden en verplichtingen contact op te nemen met een belastingadviseur. Het Nieuwe Impresariaat doet geen uitspraken over fiscaal-inhoudelijke kwesties.
  9.3De Opdrachtnemer machtigt Het Nieuwe Impresariaat om in zijn of haar naam een factuur uit te brengen aan de Opdrachtgever of de factuur door een verloningsbureau uit te laten brengen. Het Nieuwe Impresariaat faciliteert als bemiddelaar de digitale betaling van het optreden.
  9.4De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze voor rekening van Opdrachtnemer komen.
  9.5De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Boeking met Opdrachtnemer, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Opdrachtnemer, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties.
  9.6Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de Opdrachtnemer en/of Het Nieuwe Impresariaat.
  9.7Indien Opdrachtnemer op weg naar het Optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
  9.8Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer zelf beeld- en/of geluidsopnamen van het optreden wil (laten) maken dient Opdrachtgever hiertoe vooraf schriftelijk toestemming te geven.
  9.9Vanaf het moment dat Opdrachtnemer en diens begeleiders en/of introducees arriveren op de plaats waar de Opdracht volbracht dient te worden, staat Opdrachtgever garant voor de veiligheid van Opdrachtnemer en diens begeleiders en/of introducees.
  9.10De Opdrachtgever garandeert dat:
  - Benodigdheden van de Opdrachtnemer zoals gepubliceerd op diens Profiel door Opdrachtgever zullen worden verzorgd, daar zij integraal onderdeel uitmaken van de Boeking. Benodigdheden worden door Opdrachtgever verzorgd, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
  - Ingeval het Optreden in de open lucht plaats heeft de locatie van het Optreden deugdelijk afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van Opdrachtnemer.
  - Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken, Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
  - De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
  - Indien stroom is opgenomen in de Benodigdheden, er op locatie sprake is van een deugdelijke stroomvoorziening. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening. Dit tenzij vooraf schriftelijk expliciet anders is overeengekomen bijvoorbeeld omdat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft gevraagd zelfstandig zorg te dragen voor de stroomvoorziening.
  - Opdrachtnemer de afstand tussen de ingang en een eventuele kleedkamer, en een eventuele kleedkamer en het podium, ongestoord en veilig kan afleggen.
  - Indien blijkt dat de populariteit van de Opdrachtnemer op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Boeking, de Opdrachtgever zich verplicht eventuele extra veiligheidsmaatregelen te nemen, bij gebreke waaraan Opdrachtnemer gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
  - Indien laden en lossen in de Benodigdheden is opgenomen en hiervoor een ontheffing nodig is, Opdrachtgever hiervoor zorg zal dragen.
  - Indien een of meerdere parkeerplaatsen aldus de Benodigdheden vereist zijn en voor parkeren op de locatie van het Optreden betaald dient te worden, Opdrachtgever de parkeerkosten zal betalen. Opdrachtgever dient dit bij de Aanvraag van een Offerte te melden, zodat de parkeerkosten in de Prijs kunnen worden inbegrepen.
  Indien aan bepalingen in dit artikel niet is voldaan door Opdrachtgever, wordt voorafgaand aan het Optreden aan Opdrachtgever een extra toeslag van 25% van de Prijs in rekening gebracht plus eventuele bijkomende kosten voor aanvullende materialen op straffe van eenzijdig annuleren van de Opdracht door Opdrachtnemer. Dit bedrag zal als Meerwerk worden aangemerkt en via de Website worden geïncasseerd.
  9.11Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 9.10 of 9.11, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Opdrachtnemer of Het Nieuwe Impresariaat.
  9.12De Opdrachtnemer garandeert op het afgesproken tijdstip (ruim voor aanvang van het Optreden) aanwezig te zijn, met alle zaken die voor uitvoering van de Opdracht nodig zijn met uitzondering van de zaken genoemd in de Benodigdheden, welke door Opdrachtgever worden verzorgd tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Boeking met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken. Het Nieuwe Impresariaat behoudt zich het recht voor de Solistenpagina en/of de Account(s) van het Lid ingeval van schending van dit artikel zonder waarschuwing te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van de Solistenpagina of Account staan.
  9.13Indien de Opdrachtnemer zonder de Boeking uit hoofde van een van de in artikel 13.1 sub e dan wel artikel 14.1 genoemde gronden te ontbinden of de Boeking uit hoofde van de redenen genoemd in artikel 9.15 te annuleren niet komt opdagen op de in de Boeking overeengekomen tijd en plaats, of meer dan een uur vertraagd is zonder dat Opdrachtgever verzuimd heeft zijn verplichting uit hoofde van artikel 9.7 na te komen of sprake is van de situatie genoemd in artikel 9.12, is Opdrachtnemer in gebreke en beëindigt Het Nieuwe Impresariaat per direct het Account van het betreffende Lid. Het is deze natuurlijk personen niet toegestaan een nieuw Account aan te maken op Het Nieuwe Impresariaat; ook niet met een ander e-mailadres. Indien Het Nieuwe Impresariaat aanwijzingen heeft dat een van de betreffende natuurlijk personen zich opnieuw als Gebruiker heeft geregistreerd, is zij gerechtigd het betreffende Account zonder waarschuwing te beëindigen. Het Nieuwe Impresariaat hanteert dit stringente beleid daar een "no-show" ongemak en kosten veroorzaakt voor de Opdrachtgever en ernstige schade toebrengt aan de gepercipieerde betrouwbaarheid van de dienstverlening van Het Nieuwe Impresariaat. Ingeval van een no-show stelt Het Nieuwe Impresariaat alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen. Eventuele bijkomende kosten voor het boeken van een Optreden van de vervangende Solist komen hierbij voor rekening van de oorspronkelijke Opdrachtnemer tot de hoogte van het afgesproken honorarium van de boeking van het betreffende Lid.
  9.14Ingeval de Solist in kwestie een aanvraag ontvangt voor een televisieopname of een buitenlands optreden op de datum van uitvoering van de Opdracht, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om – zonder dat Opdrachtnemer of Het Nieuwe Impresariaat hierdoor jegens Opdrachtgever schadeplichtig wordt – de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk veertien (14) dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, óf in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum te verplaatsen. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 8.10 van toepassing.
  9.15Indien een Opdrachtnemer door ziekte en/of acute overmacht niet in staat is de Opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, garandeert Het Nieuwe Impresariaat vervanging bij ziekte en stelt zij alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen. Het staat Opdrachtgever in dit geval vrij een Optreden van de gesuggereerde vervangende Solist niet te accepteren en de Opdracht te annuleren.
  9.16Het door Opdrachtgever en/of gasten van de Opdrachtgever gebruik maken van instrumenten en/of apparatuur welke door Opdrachtnemer is meegenomen is enkel toegestaan nadat hierover vooraf is overlegd met Opdrachtnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  10.1Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.
  10.2Reiskosten en andere eventueel te maken onkosten dienen door de Solist bij het aanmaken van een Profiel in de Prijs te worden meegenomen en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. Een Optreden zal soms dichtbij plaatsvinden, soms verder weg. Dit moet de Solist verdisconteren bij het invoeren van de Prijs.

 • Artikel 11. Betalingen

  11.1Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient binnen 14 dagen na afloop van het Optreden de gehele Prijs door Opdrachtgever te worden voldaan. Eventueel Meerwerk wordt zoals bepaald in 5.10 afzonderlijk in rekening gebracht. De betalingstermijn bij Meerwerk is hetzelfde als de betalingstermijn van het Optreden.
  11.2Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Bij geen, onvolledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€250). Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Opdrachtnemer in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Opdrachtnemer het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
  11.3Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Opdrachtnemer te verschaffen.
  11.4De Opdrachtgever verplicht zich jegens Het Nieuwe Impresariaat nimmer direct betalingen uit hoofde van een via de Website gesloten Boeking te verrichten aan Opdrachtnemer of enige vertegenwoordiger van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer verplicht zich jegens Het Nieuwe Impresariaat nimmer direct betalingen uit hoofde van een via de Website gesloten Boeking van Opdrachtgever of enige vertegenwoordiger van Opdrachtgever aan te nemen. Het Nieuwe Impresariaat erkent directe en contante betalingen niet; deze zijn derhalve niet toegestaan. Om de Gebruiksvoorwaarden te kunnen handhaven dienen alle transacties via de Website plaats te vinden. Door de betalingen via de Website te laten verlopen, wordt de Gebruiker beschermd door de Gebruiksvoorwaarden.
  11.5De Opdrachtnemer geeft Het Nieuwe Impresariaat het recht om maandelijks de abonnementskosten te innen via automatische incasso.
  11.6Betaling aan het Lid: De Speelverdiensten worden binnen uiterlijk vijftien (zegge 15) werkdagen na uitvoering van de Opdracht uitbetaald, mits de betreffende begunstigde voor uitvoering van de Opdracht via de Website zijn/haar betalingsgegevens heeft verstrekt. Indien ook na het verzenden van een herinnering door Het Nieuwe Impresariaat wordt verzuimd om de betalingsgegevens binnen 12 (zegge twaalf) maanden na uitvoering van de Opdracht te verstrekken, vervalt het recht op de betreffende Speelverdiensten en staat het Het Nieuwe Impresariaat vrij deze aan te wenden ten bate van de eigen bedrijfsvoering.

 • Artikel 12. Annulering

  12.1De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met de Opdrachtnemer gesloten Boeking direct via de Website aan Opdrachtnemer mede te delen.
  12.2Onverminderd hetgeen in 8.9 bepaald is, ingeval de Opdrachtgever een Boeking annuleert is de Opdrachtgever de Prijs jegens Opdrachtnemer verschuldigd.
  12.3De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Het Nieuwe Impresariaat en Opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de Boeking.

 • Artikel 13. Ontbinding

  13.1Partijen zijn gerechtigd de gesloten Boeking te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
  Het faillissement van een der partijen is uitgesproken;
  De toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
  De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
  De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
  13.2Indien zich het geval voordoet als in artikel 13.1 omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

 • Artikel 14. Overmacht

  14.1Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Opdrachtnemer diens verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Boeking niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
  a. Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  b. Een dag van nationale rouw;
  c. Contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
  d. Werkstaking;
  e. Natuurrampen;
  f. Overlijden van de Opdrachtnemer dan wel ziekte of ongeval letsel bij de Opdrachtnemer van een dusdanige aard dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de Opdrachtnemer de Opdracht uitvoert, mits gestaafd door een verklaring van deze strekking door de behandelend arts/specialist;
  g. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van een bloed- en/of aanverwant in de eerste graad van de Opdrachtnemer, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen drie (3) dagen voor de geplande datum van uitvoering van de Opdracht en dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
  h. Het optreden van niet te voorziene complicaties tijdens de zwangerschap van de Opdrachtnemer, diens echtgenote of degene met wie de Opdrachtnemer duurzaam samenwoont (volgens opgave bevolkingsregister)
  14.2Opdrachtnemer is ingeval van overmacht gerechtigd:
  Hetzij de Boeking met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige via de Website uit te sturen schriftelijke mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. Daarnaast dient Opdrachtnemer Het Nieuwe Impresariaat per ommegaande te verwittigen door te bellen met Het Nieuwe Impresariaat bij geen gehoor een e-mail van die strekking te sturen naar info@hetnieuweimpresariaat.nl. Het Nieuwe Impresariaat stelt dan alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen.
  In overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verplaatsen naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 8.10 van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
  14.3Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever geen overmacht op. Ziekte van de Opdrachtnemer zonder dat dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist levert geen overmacht op. Deze situatie wordt door Het Nieuwe Impresariaat gezien en behandeld als no-show zoals uiteengezet in artikel 9.15.

 • Artikel 15. Privacy

  15.1Het Nieuwe Impresariaat verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
  15.2Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Het Nieuwe Impresariaat van toepassing.

 • Artikel 16. Intellectueel eigendom

  16.1Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Het Nieuwe Impresariaat, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Het Nieuwe Impresariaat, maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan Het Nieuwe Impresariaat en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nieuwe Impresariaat openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.
  16.2Het is verboden om de diensten, webpagina's, computercodes of elementen waaruit de diensten van Het Nieuwe Impresariaat zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  16.3Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Het Nieuwe Impresariaat, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nieuwe Impresariaat, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
  16.4De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Het Nieuwe Impresariaat volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

 • Artikel 17. Beëindiging van het Lidmaatschap

  17.1Een Lid kan na het eerste jaar van Lidmaatschap op elk gewenst moment zijn/haar Lidmaatschap beëindigen met inachtneming van één maand opzegtermijn via de website of per e- mail aan info@hetnieuweimpresariaat.nl onder vermelding van voor- en achternaam en e-mailadres. Beëindiging van het Lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld. Het Account zal vervolgens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opzegtermijn beëindigd worden. Een Lid krijgt van de beëindiging per e-mail bevestiging. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.
  17.2Het Nieuwe Impresariaat is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
  b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;
  c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
  d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
  e. Het Nieuwe Impresariaat naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Het Nieuwe Impresariaat heeft ontvangen;
  f. In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Het Nieuwe Impresariaat is Het Nieuwe Impresariaat gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Het Nieuwe Impresariaat te onthouden.
  17.3Wanneer Het Nieuwe Impresariaat wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Het Nieuwe Impresariaat gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.
  17.4In geval Het Nieuwe Impresariaat besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.
  17.5Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Het Nieuwe Impresariaat en laat onverlet enige vordering van Het Nieuwe Impresariaat op het betreffende Lid.

 • Artikel 18. Aansprakelijkheid

  18.1Het Nieuwe Impresariaat is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Het Nieuwe Impresariaat. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Het Nieuwe Impresariaat te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Het Nieuwe Impresariaat wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  18.2De totale aansprakelijkheid van Het Nieuwe Impresariaat kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van EUR 500,00 (vijfhonderd euro).
  18.3Iedere aansprakelijkheid van Het Nieuwe Impresariaat voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Het Nieuwe Impresariaat niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

 • Artikel 19. Verwijzingen

  19.1De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Het Nieuwe Impresariaat heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

 • Artikel 20. Melding van Inbreuk

  20.1Gebruikerscontent dient te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
  20.2Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Het Nieuwe Impresariaat melden door middel van de daartoe bestemde button ("meld misbruik") op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Het Nieuwe Impresariaat de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Het Nieuwe Impresariaat gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Het Nieuwe Impresariaat worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Het Nieuwe Impresariaat voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Het Nieuwe Impresariaat lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 • Artikel 21. Geen garantie; aansprakelijkheid van Het Nieuwe Impresariaat

  21.1Het Nieuwe Impresariaat spant zich er voor in Het Nieuwe Impresariaat zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
  21.2Het Nieuwe Impresariaat spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Het Nieuwe Impresariaat legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
  21.3Het Nieuwe Impresariaat garandeert uitdrukkelijk niet dat:
  a. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van geschikt werk;
  b. de op Het Nieuwe Impresariaat gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
  c. de werking van Het Nieuwe Impresariaat foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.
  Op Het Nieuwe Impresariaat geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Het Nieuwe Impresariaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
  21.4Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Het Nieuwe Impresariaat, is Het Nieuwe Impresariaat niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):
  a. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van Het Nieuwe Impresariaat;
  b. gebruikmaking van op Het Nieuwe Impresariaat gepubliceerde informatie;
  c. verlies van een wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;
  d. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Het Nieuwe Impresariaat gepubliceerde of via Het Nieuwe Impresariaat verzonden informatie;
  e. uitval en/of onbereikbaarheid van Het Nieuwe Impresariaat, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.

 • Artikel 22. Geschillen

  22.1Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  22.2Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Prikbord

Plaats gratis je bericht op het prikbord. Solisten die zijn aangemeld kunnen reageren. Maar ook onderling kun je zo contact met elkaar maken. Van iedere reactie ontvang je een privé bericht.

Plaats een prikbordbericht